خونه تکانی ِ این روزا هوائی میکنه آدم ُ برای نقل مکــان !

مثلا ً یه جابجـائی ِ کوچیک ..

از این طرف ِ آغوشت برم اون طرفـش .. 


تاریخ : دوشنبه 18 اسفند 1393 | 16:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات


     لبـــــم ُ بـذارم روی ِ لبــت ُ 

        دیگــــــــــــ ه 

   نفــــــــس نکشـــــــــــم !


تاریخ : سه شنبه 12 اسفند 1393 | 10:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حـال ِ من خــوبــ ه مثـل ِ ایران بعــد ِ مشــروطــــ ه . .

مثـل ِ ژاپـــن بعــد ِ بمـب ِ اتـــــم . .

مثـل ِ یـوســف در تــ ه ِ یـک چــــــاه . . 

مـثـل ِ مـوســـی تــوی سبــد در نیــــــل . .

مثـــل ِ هیتـــــلر بعـــد ِ تبعیـــدش . .

مثـل ِ قـابیــل بعـــد ِ کشتـــن ِ هــــــــابیــــــــــل . . 

مثــــل ِ شیطـــان قبـــل ِ رانـــده شــدن !


مـن چقـد خـوبم !


پ.ن : شیطان وقتی رانده شد تازه فهمید چقد حالش بهتر شده , حالا میتونست 

برای شصت هزار سال عبادت با آدم رقابت کنه ُ ثابت کنه خیلی بیشتــــــــــــر

از اشرف مخلوقات خدا رو دوست داشته ! ( برای همین قبل رانده شدن حالش

چیزی نبود که بعد مطرودی حس کرد ! )
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | 14:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مـن هنـوزم شبیـــ ه ِ آدمـای ِ قـرون ُ وُســـطام .. 

هنـوز مـنم به همیـن سـادگـــی !

خـــدا رو چــ ه دیـــدی شـــایـــد یـ ه روز مسـافـر ِ زمـان ِ تــو شــــدم .


تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 21:54 | نویسنده : آینور .... | نظرات


             گـم شـدم تـوی خـودم و اصـن حوصلـ ه ی ِ پیـدا شـدن نـدارم ..


تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 21:16 | نویسنده : آینور .... | نظرات
   

      انقــدر ایـن روزا درگیـــر ِ فــرار از ســــرنـــوشتـــــم کــ ه 


        خــــدا هــــم دلـــش ســــوخـت ُ گـفتـــــ               صبـر کـن از ســـر نـوشــــتم ...


تاریخ : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 10:17 | نویسنده : آینور .... | نظرات
نمیشه هیچوقت برای دلت مادری کنی ..

انقد تحت ِ هر شرائطی خودت رو کم کردی ؛ له کردی ؛ رد شدی از خودت که دیگه ...

حوصله نداری برای این یذره دل وقت بذاری .. 

انگار تنها قربانی ِ روزگار ِ آدما دلشــــون ِ .. 

بـایـد یکـم بـیشتر مـراقبـش باشـم , دلــم دارهــــ میمـیـرهـــ !

پ.ن : مـن هیچـوقـت پـرسـتار ِ خـوبـی نبـودم .


تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 11:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
فقط قـول بده هرگز حرفی نزنی که دلم بگیره ؛ بشکنـــه 


دلم انقد گرفته ُ شکسته که این بار حتما ً میمیــــــره .


تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1393 | 19:46 | نویسنده : آینور .... | نظرات
           


              جـزو اصحـاب ِ کهـف بـودم ؛ ایکـــاش .. 

      دلـم میخـواد بیـدار بشـم ُ گـم شـده بـاشــم تـــوی ِ زمـان ..


تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 15:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات
باید بتونی باید بلد باشی باید بخوای باید بشه .. 

چقدر باید که توی زندگی پیش اومد ُ نخواستیم ، خواستیم ُ نشد !

چقد خستگیا که در نرفت ُ موند ُ کوه شد ُ له کرد .

خب خیلی هم فرق نمیکرد یا نمیکنه بهرحال زندگی روالش همینه .

باید خسته بشی تا بتونی آروم بخوابی ؛ تا بتونی آروم بگیری تا بتونی ...

نه , این راهش نیست بهتره آروم بگیری تا بتونی خستگیت ُ در کنی !

باید بخوای تا بتونی ؛ باید بتونی تا بلد بشی ؛ باید دمار از روز ِ روزگار دربیاری 

باید زندگـی رو زنـدگـی کنــی حتـا به قیمـت ِ خستگـــی .. 

سـرم درد میکنـه ُ اینـم از تراوشـات ِ درد ِ وگرنـه ذهنـم مزخرفاتم ُ پردازش نمیکنه !تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
            


               فقـــط اینجـــا دارمــت . . 


           اینجــا هـم نـــــــدارمت !


تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 19:53 | نویسنده : آینور .... | نظرات
        


                  وقتـــــی دلتنگـــــــی  . . . 


تاریخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 13:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بعضی از آدما نقش ِ همــوروئیـــد ُ دارند .. 

اذیتت میکنند , حضورشون دردناکـه ؛ یـه درد ِ بد که نمیتونی تحملش کنی ..

یطوری اذیت میشی که حتا خوابیدن هم برات آزار دهنده ست !

بعضی دردا رو برای دکترا هم نمیشه تعریف کرد ؛ شرمت میاد از تشریحش !

بعضی آدما خیلی نزدیکند به تو , به جسمت به روحت به زندگیت حتا برای مردن هم 

نزدیکیشون رو نمیتونی انکار کنی ُ مجبوری از ترس ِ نگرانیشون نمیــــری !

ترجیح میدی پشت کنی به تمام ِ بودنت ُ سرت ُ بذاری روی دستات ُ چشات ُ ببندی .

این هموروئیـــدا دردناکترین دردا رو میذارن روی قلبت طوری که درمونش فقط شیاف

نیست که اگر بود یه نفس ِ عمیق می کشیدی ُ منتظر ِ شفای عاجل میموندی .. : )

درد داره هـا ؛ حواستـون بـاشـه شیـاف ِ بیخیـالی هر 8 ثانیه همراه ِ نفس ِ عمیـق !

اگر درمون شدید ُ تونستید با دردش کنار بیائید مطمئن باشید مُـردید ؛ حالیتون نیست .تاریخ : جمعه 30 آبان 1393 | 01:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اگر میشد من اون مبارز تروریستی باشم که به عشق ِ اعتقادش ؛ انتحار میکنه 

اگر میشد من اون زنی باشم که توی کوبانی به عشق وطنش ؛ میجنگــــــه ...

اگر میشد من یک یاغی بودم ُ برای اعتراض به کوه ؛ میزدم ...

اگر میشد من تبری بودم که به حکم ِ خونخواهی ِ دسته ی ِ خودش جنگل رو بیابون ؛ میکنه ..

اگر میشد من قاتلی باشم که به حکم ِ دلش مجنون میشه ُ هیئت منصفـــه تبرئه ش ؛ میکنند !

آخ اگر میشد من تمام ِ آنی میشدم که ؛ تو آرزو داری .. 

چقدر هیاهو در من است انگار جنگ ِ جهانی ِ اول بوده ام که مرا به توان رسانده اند ..

کـاش مـن در خیـالت جنگــ ِ جهـانــی ِ دوم بـاشـــم  !


تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | 13:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات


  بــه قـدری ایـن روزهـا سـرد شـده احسـاســم کـه مـُـدام چای مینــوشم ..

    مـن انقـدر ایـن روزهــا عطـر ِ چای را سرکشـیده ام کــــه .. 

      شبیــــه ِ لاهیجــــان شـده ام ...!


تاریخ : سه شنبه 20 آبان 1393 | 22:17 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 174 :: ... 6 7 8 9 10 11 12 ...