زندگی ِ هرآدمی یه لحظه هائیش پــوچ ِ ؛ مثـل ِ تخمـه های ژاپنی که ظاهرش قلمبــه است ُ

داخلـش یه مغز ِ پوچ ُ خالی از مزه جا خوش کرده ؛ فقط زحمت ِ شکستن ِ بی دلیلــــــــــش

رو میکشـی ؛ زنـدگی هم گاهی وقتا پوچ ِ وقتـــــی می فهــمی که شکســـتـــی مثل تخمـــه !

هـر آدمـی یجـور ِ خـاصی بـا این قضیـه کنـار میـاد ؛ یکـی استقـامتـش خـوب ِ و ُ بـراشــ

مهـم نیســت زنـدگی پوچ بـاشه یـا پـر مغـز ؛ یکـی استقامتـش خـوب ِ و ُ پوچتـریــــــــــن

لحظـه رو هـم با لذت ِ تمـام پشت ِ سر میـذاره ُ زندگی براش همیشه خوشایند ِ ...

بعضی از آدما هـم استقامت بالائی ندارند یا بقول ِ امروزیا اصـاب مصـاب تعطیل ..

اینـا هـرچی تلخـی دارند ُ میندازن رو شـونـه هـای ِ آدمـای ِ دیگـه ُ لحظـه به لحظــــــــــه

زنـدگـی رو بـرای بقیـه بیمـزه می کننــد ..

یکـی مثل ِ مـن استقـامتـش زیـاد نیست امـا خـوب بلـد ِ ادای ِ آدمای ِ قوی رو دربیاره ؛

زنـدگی پـوچ هـم که بـاشـــه شـوری ِ لحظـه های ِ شکستن میتونـه مزه ی ِ تلخــــــــــــ ِ

اون  رو عـوض کنــــ ه ؛ مثـل ِ یـه مـزه نـاب بـرای ِ شـراب  ...

حـالا بـایـد دیـد چـرا آدمــآ عـادت دارنـد آدمـــآ رو نبینــــند ...
 

تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1393 | 21:24 | نویسنده : آینور .... | نظرات
از ناله های ِ روزمره ُ کم آوردنای ِ مدام ُ خندیدنای چرت ُ بغضای ِ کوفتی ُ لحظه های ِ سگی 

حالم بهم میخوره ...

این تهوع یه خوبی داره و اونم این ِ که از درون بالا میاری ُ حال ِ بقیه رو بد نمیکنی ..

این بالا آوردن ِ یه بدی هم داره و اونم این ِ که مدام زندگی در تو و در درونت دگرگون میشه

و یادت میره کدوم لحظه هاش حس بهتری داشتی ؛ بهرحال گاهی تهوع حس ِ خوب هم داره !

مثل ِ سیل ِ ؛ یجورائی هم خراب میکنه هم آباد .. 

عجیب نی اگر خوب به ماهیت ِ سیل پی ببری می فهمی اون ویروونیه بعدش یه آبادانی ِ تازه

در پی داره ؛ نـو شـدن ِ دوباره ِ چیزای ِ له شده زیر ِ جریان ِ مدام ُ عصبی ِ آب ..

فکر کنم دارم له میشم زیر ِ جریان ِ بی امان ُ عصبی ِ زنـدگــی ... 


فـرامـوش نشـم زیر ِ این طغیـان  ؛ آبـادانـی پیشکـش ...


تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1393 | 01:01 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تصـور میکنـم وقتـی خـدا وعـده بهشـت رو بـه آدمـا میـداد تصمیم گرفـت  تست کنـــ ه 


حس میکنـم بــ ه جـای ِ خـون تـــوی ِ رگــای ِ تــــو شــــراب جـاریـــــ ه !      مســت میشــم وقتـــــی تـــــو رو حـس میکنـــــــم . . 


انگـار خـدا هـم میـدونســت مـن بـرای ِ داشتـن ِ تــو یکـــ دائـم الخمــرم ...


تاریخ : شنبه 11 مرداد 1393 | 22:39 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گنـدمـزار بـاشــم ُ دستـای ِ تـــو داس . . 

چـه حـس ِ خـوبــی ِ ریختـن بـه پـای ِ تـــــو . .


تاریخ : شنبه 4 مرداد 1393 | 03:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بـا تــو چـه شیـریــن شــده خـــوابهایـــــم 

میــائی ُ نمیـدانــی بیـدار شـدن چقـدر سخت میشـــود

بـایـد خـواب آور ِ قـویتــری تجـویــز کنـــی 

چیـزی شبیـــه ؛ عطــر ِ مـوهـایت ؛ گـرمای ِ آغوشــت ؛ نفسهـایتـــ . .


تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 23:20 | نویسنده : آینور .... | نظرات
ثانیه ها وقتی در حال ِ دویدن هستند ُ دوست دارند زودتر به دقیقه شدن برسند هرگز تصور 

نمی کنند چقدر نفسهای ِ ساعت کــُـند میشـه ُ آروم آروم جـون میکنه تا دقیـقه ها تمـوم بشند ُ

صدای ِ ضربان ِ قلب ِ خودش رو بشنوه ُ دوباره ُ دوباره ُ دوباره منتظر ثانیه های ِ بعـدی

بشــه ُ باز بیقـراری ؛ باز تعقیب ِ ثانیه ها باز دقیقه ها و . . . 

ضربان ِ قلبم چند روز ِ مث ثانیه های ِ ساعت شده میدوئـه ُ به دقیقه ها میرسه ُ بــــرای ِ

رسیــدن به خـودش بـیقـرار ِ ...

مــن ثـانیـه بـه ثانیـه ، دقیقـه بـه دقیقـه ؛ سـاعت بـه سـاعت صـدای قلبـم رو گـــم کردم !
تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 23:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
باید یک تنه مقابل ِ هرچی پیشامد ِ واستی ُ صداتم درنیاد ُ خیلی محکم وانمود کنی

همه چی عالیه و مشکلی نیست ُ زندگی خیلی روتین ُ دوست داشتنی طی میشه ..

خب اینکه بتونی قوی باشی خیلی خوبه و اینکه دیگران تو رو ضعیف نبینند بهتـــر .

اما خودت چی ؛ خودتم میتونی باور کنی که این کالبد ِ بیحال ُ خسته قدرت ِ نمایـش

داره و تا کی میتونه ادامه بده ُ زمین نخوره ؟!

میشه هروقت کم آوردی یه نگاه بندازی توی آینه ُ یه چشمک  به خــــود ِ داغونتــــ

بـزنـی ُ توی دلت بهش بگی این روزا تموم میشه صبور باش ..

میشه اصلن به آدم ِ توی آینه محل نذاری ُ براش پشت ِ چشم نارک کنی ُ عشــــوه

 بیـای ُ ازش رد شی ُ بری ُ بذاریش توی خماری ِ چیزی که تو دلت ِ ..

میشه با آدم ِ توی ِ آینه تبانی کنی ُ خیلی ریلکس بزنی زیر ِ خنده ُ ثابت کنــــــی

یه احمقی ُ اصلن برات مهم نیست دیگران بفهمند قوی نیستی ُ داری کم میـاری  ُ

برای ظاهر سازی هم که شده حاضر نیستی دلتنگیات رو قایم کنی ُ به طـــــــور ِ

کاملا ً واضح داد بزنی ُ به دختر ِ خسته ُ غمگین ِ توی ِ آینه بگی ؛ گریه کن ..

اونم یه لبخند تحویلت بده ُ بگه ای بابا که چی بشه ؛ بذار خستگیم در بره اونوقت

آینـــــه رو میشکنــــــم  ( چقد خسته ست این آدم ) ...
تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | 16:10 | نویسنده : آینور .... | نظرات
فلسفه عجیبی داره خـم شـدن با جنـون . . 

همیشه درگیر ِ این قضیه بودم که چرا بید ِ خمیده ی ِ نزدیک ِ خونمون صاف نیست ..

چرا شبیه بقیه درختا نیست , چرا شاخه هاش از کمر خم میشهُ سر به زیر میشـــه  ُ

حواسش اصن به خودش نیست ؛ استدلالم این بود که حوصله نداره صاف واستــــــــــه

شایدم فیگـورشــ ِ کـه آره ما اینیــم دیگه .. 


خوشم میومد از استایلش ؛ از غرورش ؛ از اینکه براش مهم نیست سرو ِ سبــــــــــز ِ

کنارش همچیـن شق ُ رق واستاده ُ روز به روز بلندتر میشه ُ دستای ِ آسمونـــــــــــــــ

رو میبوسه ! براش مهم نی شمشادای کنار ِ باغچه روزبروز بلند تر میشــن ُ بـــــــا

تعجب خیره میشند به برگای ِ پریشون ُ خمیده ی ِ بید ُ برای خودشون خوشحالند .

حالا دیگه اون سرو ِ بلند ُ شمشاد ِ سرکش ُ نارون ِ پیر اصلن به چشمـم نمیـــــــــاد

بـآورم شده که بیــد از جنـون خمیــــــــده ؛ حس میکنم خــــم شـــــــــــدم !


تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | 03:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات


       مــــن حـوصـله نـدارم  !

            مـــــــــن حـــوصــله نـــدارم  !!

                مــــــــــــــن حــــــوصـله نــــدارم  !!!

                      "  تـــــــــــــــــــــــو "

                            حــــــــوصلـــــــــه ی ِ مــن ُ داری ؟ !پ .ن : چرت میگم میدونم !

اما انقدر پریشون ُ خرابم که اگر کسی نبود با صدای بلند زار میزدم , حالا اما ..


تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 22:38 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گاهی وقتا باید بشینی فکر کنی ُ پیش ِ خودت بگی خب که چی مثلن ؟!

چرا باید از آدما توقع داشته باشی ؛ چرا اصلن باید فکر کنی بقیــــــــــه

هم باید به اندازه تو همه چی براشون مهم باشه ..

یا چرا اصلن باید انتظار داشته باشی همه چی همونجوری باشه کــــه

تو فکر میکنی ؛ تو میخوای ؛ تو توقع داری ..

گاهی وقتا حتا نباید بشینی ُ بش فکر کنی باید رد بشی ُ بگی خـــــب

حتما ً اینطوری بهتره ؛ لابد باید اینجوری باشه ؛ شک ندارم همین ِ !

امروز همه چی خلاف ِ جهت ِ عقربه های ِ ساعت بود همه چی برعکس

بود ُ من بیخودی توقع داشتم همه چی مث همیشه باشه ..

خب آدما گاهی وقتا همینجوری الکی الکی دلشون خوش ِ دیگه .


تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 20:32 | نویسنده : آینور .... | نظرات
    

                         در من یک غــزه است 

                                 کـه 

                   اسرائیل ِ نبودنت مـُـدام بر سـرش

                        آتش ِ دلتنگــی میبارد !


تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 21:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
من چرا بعضی وقتا بغــض میکنم ُ نمیتونم گریه کنــم ؟ 

یادمه بچگیا هم این مدلی بودم ، الان بزرگ شدم اما هنوز یاد نگرفتم !

باید برای گریه کردن داد کشید ؛ باید بغضت رو با یه فریاد ِ بلنـــــــــد

شکـوندش ُ بعد هق هق زد زیر ِ گریه ُ بدون خجالت تا تهش رفت ...

یه بغض ِ بزرگ بیخ ِ گلوم ِ اما انگار برای داد زدن حال ندارم .

الان باید بخندم ُ بعدش شاید تونستم داد بزنم ؛ شاید وسط ِ بیابون حتا !


تاریخ : پنجشنبه 26 تیر 1393 | 22:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
میشد مثلن جغـرافیـا رو دور زد .. 

تاریخ رو دور زدیم ، تکرارش کردیم ؛ ردش کردیم ..

این جغرافیای ِ لعنتی چقدر بیخودی راهمان را دور کرده !

کاش جغرافیای ِ تن ِ تـو زادگاه ِ من بود !


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 13:59 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

               با دلم قرار گذاشتم دیوانه ات باشم . . 


             راستی شماها که دیوانه اش نیستیــــد ؛
 

                 دیوانگـــی چگـونـه استـــ ؟ !!


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 13:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات


           مجـوز ِ دستانـت را میخـواهـــم . . 

شـاید آغـوشت مـرا بـرای ِ زنـده مـاندن ؛ مـُــجاز کنـــد !!


تاریخ : شنبه 21 تیر 1393 | 21:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 174 :: ... 9 10 11 12 13 14 15 ...