بـــه تــو کــه فکـر میکنـم طـــــلا میشـود اوقـاتــــم 

       کیمیـاگـری چـون تـــو ؛ تـاریـخ بـه خـود ندیده است ..


تاریخ : یکشنبه 23 شهریور 1393 | 12:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
توو زندگی هر آدمی ممکنه کسانی باشند که ادعای دوستی می کنند , محبتاشون قلمبه ست 

تصمیم می گیرند همه جوره مراقبت باشند ؛ سعی می کنند آرامشت رو بهم نزنند / مثلــن

اما این آدما هم گاهی یادشون میره بجای مراقبت ؛ ریز ریز دارند نفست رو می گیرند !

ادعای زیادی دارند ُ بلد نیستند یاورت باشند .. 

این وسط اما یه نفر پیدا میشه که هیچ ادعائی نــداره و ثانیه ب ثانیه ؛ نفـس ب نفـــــــس

مراقبتــ ه ُ حواسش هست لـه نشـی ؛ نشکنـی ؛ بغـض نکنـی ؛ خنده هات ُ دوس دارهـــــ

بی حساب مهربونی میکنه ُ بدون ذره ای توقع برات لحظه ها رو خوشایند میکنه ..

این یه نفــر قــد ِ همه ی ِ آدمای ِ دنیا برات با ارزش میشه و دیگه اهمیت نمیـــــــــــدی

دنیا چقـدر بـزرگـه ُ آدمـاش چـه بـی انـدازه متـــوقــع !

خودت رو یـه ستاره فـرض میکنـی وسـط ِ یـ ه آسمـون ِ بـزرگ ُ پهنـاور که انگــــــار

دستاش رو دور ِ تو پیچیــده ُ مـراقبـــ ِ مبـادا دلــت بگیـــره .. 

حالا هرچقد زمین وسیع ُ آدما زیاد ُ محبتــا هوار هوار برات فرقی نداره ؛ وقتــــــــــی

مطمئنــــی نـور ِ مـاه دلـش میخـواد ســـتاره باشـــه !
تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393 | 10:05 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گاهی شبا هیچ فرقی با روزات نداره گاهی هم روزا مثل شب میشه ُ یر به یر .. 

بی حوصلم ؛ بی انگیزه ؛ بی قرار ؛ نمیدونم شایدم گمشون کردم ُ باید بگردم ...

هرچی فکر می کنم می بینم بهتره با تمام ِ ( بــی ) های ِ مذکور بسـازم ُ بی خبر

از زندگـــی ؛ زنـدگـــی کنـــــــــم !!


تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 23:05 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شبیــــه ِ یـــه متـرســک امـآ نــه وسط ِ یـه مـزرعـه ی ِ معمـــولی ُ برای ِ ترسوندن ِ کلاغا ..

شکل ِ یه متـرسک میـون ِ آدمـا کـه هـرکـدومشـون مثـل ِ دونـه های ِ گنـدم قـد کشیــــــدنــــــد ُ

هـرکـــدوم هـزار نفـر شـدنــد . . 

حـس میکنـم قـاطیـــه ِ ایـن جمـاعـت زیــادیــَــم ؛ تنهـــآم . 

یکـی بیــاد مـــن ُ ایـن مـزرعـــه رو بـا هــــمه ِ آدمـآش  آتیــش بـزنـــ ه . . .


تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 21:30 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گاهی دل ِ آدم یه معجزه میخواد ؛ یـه تغییــر ؛ یـه تحـــول ِ بزرگ

یه بیگ بنگ ِ عظیم برای ِ عصر ِ یخبنـدان روحم مثلن .. 

گاهی دل ِ آدم دلش میخواد اینی که الان هست دیگه نباشــــه  ..

خـوب باشه خـوبتـر حتـا .. 

گاهی دل ِ آدم یه انفجـار میخـواد مثـل ِ انبار ِ باروت با یه جرقه

مثل ِ سوختن ِ من توی ِ آغوش ِ تـــو !

اون آدم شـاید منـم ؛  اون گـاهی شـاید احسـاســم !


تاریخ : جمعه 31 مرداد 1393 | 21:55 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حس کنی همه ی ِ دنیا خوبیاشون جمع شده توی ِ دست ِ راستت ..

حس کنی همه ی ِ دنیا بدیهاشون جمع شده توی ِ دست ِ چپـت ..

حس کنی همین حالا قرار ِ قیامت بشـه .. 

نمیدونم به دست راستم اعتماد کنم یا دست ِ چپم ُ باز کنم ...

برزخ یعنی همین ..

حالا کی میخندم ُ کی گریه میکنم فـرقش چیه .


تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1393 | 21:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شدم شبیه یه روح , نه نه شدم شبیه آدمی که سر در گم شده ؛ نمیدونه زنده ست یا مرده !

بی حوصله ُ بی خیال از کنار ِ همه رد میشم از هرچی دوست داشتنی ِ میگذرم ؛ گــاهـــــی

فکـر میکنـم اگر الان بخوام لیـوان ِ چای رو بردارم حتمـا ً دستـم از لیـوان رد میشــــــــــــه ُ

بعد بقیـه بـی خیـال و بـی توجـه بـه حضورم زندگیشـون رو ادامه میـدند ُ مـن تازه میترسم ُ

شروع میکنم بـا حـرص هرچیزی کنارم ِ بگیرم ُ خسته میشم ُ ناامید از هیچ برخوردیــــــ

سرم رو میگیرم بین ِ دستام ُ فکر میکنم به لحظه هائی که نداشتم ُ همیشه فکر میکــــــردم 

مال ِ من ِ و ُ الکی خوش بودم ... 

الان دلـم میخواد روحم ُ بردارم ُ برم یه گوشه کز کنم ُ خیره بشم به آدما و ُ دلخوشیاشون .


تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1393 | 00:41 | نویسنده : آینور .... | نظرات
کسی بـاید بـاشه یـا حسـی یـا عقلـــی کـه حکـومـت  نظـامی اعلـام کنــــ ه 

بـرای ِ تـوقف ِ هـرچی فکـر ُ خیـال کـه سـرم رو تـا مـرز ِ انفجـار اذیـت 

میکنـــه ُ مـن بـرای ِ مبـارزه بـا اونا نیـاز بـه یـه ارتش مسکـن دارم ...

یکـم بـایـد بـا خـودم سـازش کنـم یـه میـانجـی لازم ِ مثل ِ تــــو !

بـایـد بـرای ِ آتـش بـس بیـن ِ مـن ُ افکـارم اقـدام کنـــی ؛ سـرزمیـــــن ِ

دلــــم  در حـال ِ تخـریـب اسـت ؛ دلـم را دریـاب !


تاریخ : شنبه 25 مرداد 1393 | 19:40 | نویسنده : آینور .... | نظرات


      مـن خیلی دورم از آرزوم امـا ؛

                 آرزوی ِ من میگـه مـا خیلی نزدیکیـــم به همدیگـه !

    
                
  

تاریخ : جمعه 24 مرداد 1393 | 22:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شنیدم زندگی ارزش نداره .. 

میگن همه جوره باید بهش کم محلی کنی ُ بذاری بتازونه ُ طی بشه .. 

گاهی وقتا حوصله نداری که بشینی ُ گذشتنش رو ببیــنی ؛ ترجیح میدی بگذرونیش !

من عاشق ِ وقتائی هستم که میخوابم ُ تمام ِ دهن کجیام رو به زندگی میسپارم به فردا .

یه روزی میاد که منم خستگیام ُ بی حوصلگیام ُ دردام ُ اصن خشمـم ُ داد میزنم ُ برای 

زندگی خط ُ نشون میکشــم ُ بیخیـال ِ هـرچی که پیـش آیـد ؛ میــرم !

کجـاش بمـانـد ؛ هیچکــس از اون دنیـا نیـومده کـه بگـه بهشـت بهتـره یـا جهنـم .
تاریخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 00:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
یـه روزی بـه دنیـا میـای ُ تمـام ِ آرزوهـاتـــم بـدنیـــا میـــان . . 


من وقتـی مـتولد شـدم کـه آرزوم تــو شـــدی !


      " همیـشـــه مثـــ ِ آرزو بـا منــــــــــــــی  "

تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393 | 14:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
        


                     وحشتنـــاک آرومــــم . . 


تاریخ : جمعه 17 مرداد 1393 | 15:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات

              چشمهـای ِ دریـا را بـه کـویـر بـدهیـد ُ

              لبهـای ِ کـویـر را بـه ساحــــل !

   من هنوز همان کـوهـم که بین ِ دریا و ُ کویر ایستاده است !

  


تاریخ : پنجشنبه 16 مرداد 1393 | 13:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات


   چقـدر امشب خورشیـــد تاریک است !

    بی هـوا مـاه را بـوسیـده است ؛ میدانـم ..


تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد 1393 | 21:32 | نویسنده : آینور .... | نظرات


      شبیــــــه ِ دمـاونـــــــدم ..

          پـر از آتـــش ُ خـامـــوشــــ .. 


تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1393 | 22:58 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 174 :: ... 8 9 10 11 12 13 14 ...