داشتم فکر میکردم اگر آرزو نبود ؛ امید نبود ؛ شب نبود ؛ ماه نبود ..

داشتم فکر میکردم اگر چای داغ نبود ؛ جیب ِ لباسم نبود ..

داشتم فکر میکردم اگر من نبودم ؛ حال نبود ؛ ساعت نبود ..

اینا رو بیخیال ؛ داشتم فکر میکردم اگر تـــو نبـــودی !


تاریخ : دوشنبه 19 آبان 1393 | 22:24 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اصلن حس ُ حال ِ این روزام شبیه پائیز نیست 

بیشتر شکل ِ زمستونم ، سرد ُ بی روح !

پائیز که باشی رنگ ُ روی ِ احساست نارنجیه , انگار زردی ِ آفتابشم خاص ّ ِ

اما وقتی حس کنی زمستون ریخته لابلای ِ احساست اونوقت دیگه حتــــــــــــــــا

آفتابشم طلائی نیست یجورای ِ خاصی بی رنگ ِ بی رمق ِ بی حوصله ست !

زورکی مجبوره خودش رو هوار کنه رو سر ِ زمین ُ ولو بشه روی خاک .

حــُــکم ِ این روزا شبیه زورکی رسیدن ِ خـــرمالوهــاست !

از شاخـه می چینیــم ُ کنـار ِ بخـاری مجبورشون می کنیم شیـرین بشـند . . 

مـن ایـن روزا مجبــورم بـــ ه خـوب بــودن .


تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 13:49 | نویسنده : آینور .... | نظرات
 من به همینم راضیــم .. 

تو اعتراف کنی عاشقـی ُ من پنجره ی ِ حائلی باشـم که بخـودش میگیره !


تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 12:42 | نویسنده : آینور .... | نظرات


          مهـــر هـم تمــوم شــد ُ مـن هنـوز سـر بــ ه مــُـهــرم !

             لبریز میشود روزی تمام ِ من به پای ِ تــــو ...


تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393 | 16:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات      هیـچ فـرقـی نمیکنـــه زنـدگــی چقـدر بـرای ِ آرزوهـات صبـور باشـه

         وقتـی مـن اصلـن بـرای ِ رسیـدن بـه آرزوهـام عجلـه ای ندارم !


تاریخ : جمعه 25 مهر 1393 | 22:09 | نویسنده : آینور .... | نظرات
روزی رو می بینـم کــه هیچ آدمـی از اینکــه به بهشــت نمیـره پشیمون نیسـت 

برعکس هـر جهنـمی رو کـه زیـر ُ رو کنـی پـُر از آدمــیزادهــ .

حالا این دل ِ بیچـاره مـُـدام دربنـد ِ راز ُ نیاز با تـــو باشـه یا نبـاشــــه . .

وقتـی دستـم بـ ه دامنـت نمیـرســـــ ه ..


از بـس گفتـــم خـب بــ ِ جهنــــــــــم ؛ بهشتـــم گم شد !


تاریخ : جمعه 18 مهر 1393 | 16:28 | نویسنده : آینور .... | نظرات
وقتی فکر می کنی روی خط ِ زلزله واستادی ُ هرآن ممکنه زمین دلش بخواد بلرزه

انگار دوست داری اون لحظه هی حرف بزنی ُ به روی ِ خودت نیاری که بعدش چی 

میشه ُ براتم اهمیت نداشته باشه کسی حرفات ُ میشنوه یا نه ؛ فقط قرار ِ آروم بشی !

گاهی دلت مثل ِ زمین ِ در حال ِ لرزش ِ ؛ نمیدونی چند ثانیه یا چند دقیقه ممکن ِ طول

بکشـــه اما مطمئنــی تخـریبش رو فقط خـودت میتونی درک کنی ُ درجه لرزششـــــم

اصـن برات اهمیتـی نـداره چـون تـه ِ تهـش یـه دل ِ ویـرون ِ هُ یــه نگاه ِ مات ..

این حرفائی که مینویسمشون شاید درک کردنش یخورده مبهم باشه ُ شایدم اصـــــــلا

پـوچ اما حس ِ الانـم شبیـــه ِ آدمی ِ که از تـرس ِ زلـزلـه از خـونـه ی ِ یـه طبقــه

خـودش اومـده بیـرون ُ تـوی ِ یـــ ه پـارک ِ کـوچیـک کنـار ِ یـــه بـرج ِ بلنــــــــــــد

بسـاطش رو پهـن کـرده ُ دلخـوش ِ کـه اگـر زلـزلـه بیـاد زیر ِ آوار نمیــمونـــه !!

تـا همیـن انـدازه کافیــه بـرای ِ تخمیـن ِ ریشتـر ِ این لـرزش .
تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1393 | 11:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
چه اهمیتی داره من چی دوس دارم 

چه اهمیتی داره من چی میخوام یا چی میگم .. 

من فقط برای خودت میگم ؛ خیلی بهتره که به من فکر کنی ..

اینجوری هیچوقت احساس ِ من ُ نداری !


تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 20:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حتا وقتی زندگی قرار نیست زندگی باشه 

ترجیح میدی زندگــی کنی !


تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 20:29 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تمام ِ شهر ممنوعه شده ؛ تمام شهر ، منم بی تـــو . .

کــاش من در شب ِ پر نور ِ چشمــــــــــــهای ِ تو ؛ 

سو سو میـــزدم 

ایکـــاشـــــــــ !!


تاریخ : دوشنبه 31 شهریور 1393 | 20:50 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آدم کـه یهــو خســته نمیشـــه ؛ یـواش یـواش از پـا در میـاد 

یعنی کـم کـم یهـوئی خستـه میشـــ ه !

مـنم کـم کـم یهــــــــــــو انقــد خستــه شـــدم که نبین ُ نپرس
تاریخ : یکشنبه 30 شهریور 1393 | 15:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات
هر آدمی برای شروع نیاز به مقدمه داره . . 

شروع ِ هرچیزی ؛ هرکاری ؛ هر حرکتی . .

گاهی وقتا دوست داری شروع کنی اما انگار توانش رو نداری . . 

انگار دلت میخواد یکی بیاد دستاش رو بذاره روی ِ شونه هات ُ بگه کنارتم ..

دلت میخواد پشت ِ سرت باشه تا هرجا واستادی هُـلت بده ُ بگه یالا !

یوقتائی دوست داری هـم قـدمت باشه هرجا پاهات خسته شد ؛ بگه دستات ُ بده به من

تا با هم بریم . . 

هر آدمی برای شروع نیاز به همراه داره ؛ یه همراه ِ بی منت .

تاریخ : جمعه 28 شهریور 1393 | 18:03 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دلـم دوس داره داد بزنـــه . . 

مثلن بگه ؛ دوستتـــ دارم خـــــــودم جـان !


تاریخ : سه شنبه 25 شهریور 1393 | 23:08 | نویسنده : آینور .... | نظرات
          

         مـراقبم بـاش . . 

             مـن هنـوز دنیـا را نـدیـده ام !


تاریخ : دوشنبه 24 شهریور 1393 | 23:19 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شبیـــه ِ شهـریـــورم ..

نه تابستون قبولم داره ُ نه پائیز تحویلم میگیره ..

هوای ِ نمدار ِ پائیز ُ زرد شدن ِ کم کم ِ برگا رو از من شروع کردند

داغی ِ سرد ِ تابستون ُ دلهره های ِ آخر ِ فصلشم مال ِ من ِ ..

میگم داغم مث ِ تابستون ؛ می خنـدند .. 

میگم هیجان ِ پائیز در من ِ می خنـدند ..

سر در گـم بیـن ِ لحظه ها گیر کـردم ؛ نه خوبم نه میتونم بد باشم !

مثـــل ِ بهــــمن ســــردم ..
تاریخ : یکشنبه 23 شهریور 1393 | 12:30 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 174 :: ... 7 8 9 10 11 12 13 ...