تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - اگر از احوال ِ اینجانب خواسته باشی ؛ ملالی نیست جز . .
حـال ِ من خــوبــ ه مثـل ِ ایران بعــد ِ مشــروطــــ ه . .

مثـل ِ ژاپـــن بعــد ِ بمـب ِ اتـــــم . .

مثـل ِ یـوســف در تــ ه ِ یـک چــــــاه . . 

مـثـل ِ مـوســـی تــوی سبــد در نیــــــل . .

مثـــل ِ هیتـــــلر بعـــد ِ تبعیـــدش . .

مثـل ِ قـابیــل بعـــد ِ کشتـــن ِ هــــــــابیــــــــــل . . 

مثــــل ِ شیطـــان قبـــل ِ رانـــده شــدن !


مـن چقـد خـوبم !


پ.ن : شیطان وقتی رانده شد تازه فهمید چقد حالش بهتر شده , حالا میتونست 

برای شصت هزار سال عبادت با آدم رقابت کنه ُ ثابت کنه خیلی بیشتــــــــــــر

از اشرف مخلوقات خدا رو دوست داشته ! ( برای همین قبل رانده شدن حالش

چیزی نبود که بعد مطرودی حس کرد ! )
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | 15:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.