تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور                              حریمِ دست های ِ تو باشد ُ ...

                                         مدافع ِ حرمی که منـــم !تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 18:44 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بعضی از روزا هست که حس میکنی دلت میخواد همه چیرو اونطوری که

 خودت دوست داری ببینی ..

 مثلن دوست داری روح آدمای اطرافت رو قلقلک بدی ُ بعد بشینی

 به خندیدن ِ روحشون بخندی !

یا اینکه دوست داری روحت ُ از تنت بکشی بیرون ُ باهاش 

یه لیوان چائی ِ پررنگ ُ داغ ُ تـــــازه نوش جان کنی ُ آخرش ازش بپرسی چسبید ؟

 اونم بگه بعلــــه چه جـورم !

 اونوقت بهش بگــــــــــی روح جان لطفا برو سرجات بعد روحت لج کنه ُ

 پاهاش ُ بکوبه به زمین که میشه یخورده دیگـــــــه اینجا بمونم ؟ 

دلیلش رو بپرسی ُ اونم خیلی مظلومانه بگه آخه اینجوری خیالم راحتتره ... 

مثلن من دوست دارم شبیه بچه های ِ کوچیک شیطونی کنم ُ وقتی کســی

 بهم چشم غره میره یه خنــده موذیانه بزنم ُ برم بچسبم به دستای بابام ..

من اصن هیچی دلم نمیخواد ...

 همین دوست داشتن ِ آخری رو بدید برم یه گوشه آروم بشینم .


تاریخ : سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 | 16:01 | نویسنده : آینور .... | نظرات


بیـدار شدم از یه خواب ِ نسبتا ً عمیق ُ آروم اما برای خوابیدن ِ دوباره چشمام ترسیدند !

کابـوس بـود یـا رویـــا ؛ نمیــــــــدونم ..

فقــط مـن برای داشتنـت میــدویـدم ُ تـــو بـرای رفتـن میـــدویــــدی ! 


تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 | 22:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
روحم شده شبیه وقتائی که بچه بودم ُ میخوردم زمین ُ دستم خراشیده میشد ُمیسوخت !

روحم انگار خط خطی شده خراشیده شده انگار کشیده شده به یـه حس ِ سیمانــــی ....

تصور من از روحم مثل تصور ِ یه آدم ِ سیگاری از ترک ِ ؛ درست همون اندازه بد

تصور من از درد ِ روحم همون اندازه سنگین ِ که تصور ِ یه مرد از بیکاری !

تصور من از حالم همون اندازه خرابه که تصور ِ تخریب ِ بم بعد ِ زلزله ..

نمیدونم چطوری میشه روح ُ ترمیم کرد نمیدونم اصن میشه یا نه اما باید باهاشـــــــــ

مدارا کنم ؛ لج کرده ُ جمع شده یه گوشه از دلم ُ انگار اعضای دیگه ی ِ بدنـــــــــــــم

بی هویت شدند انگار فقط قلبم داره میکوبه اونم به خاطر لجبازیای روحـمــ ه ..

باید یه کاری بکنم تا پخش بشه توی وجودم مثل ِ وقتی که عسل ُ میمالی روی ِ نـون

باید شیرین کاری کنم شاید باید خفه ش کنم ! (:


تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 14:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات
باید بساط ِ دلت ُ جمع کنی ُ بری بشینی یه گوشه از زندگی ُ خیره بشی به دقیقه های مونده ..

باید بفهمی زندگی کله شق تر از چیزیه که تو براش عمرت ُ صرف کنی ُ خوش خیـــــال باشی

که یه روزی قراره به کام ِ تو باشه ! 

دستات ُ از دستای عمرت بکش بیرون بذار خستگیش ُ در کنه تو هم خستگیات ُ بنــــداز روی

شونه های ِ زمان ُ دیگه حتا به دقیقه ها هم خیره نشو ؛ اونـا میرند ُ تو میمونی ُ خستگی !

دلم یه لیوان چای ِ داغ میخواد ُ کلوچه ی ِ لاهیجـان .

دلم یه ساعت دیواری ِ بزرگ میخواد که روی ِ آخرین دقیقه ی ِ دلخوشی خوابش برده باشه ُ

حتا خیال ِ بیدار شدنم نداشته باشه ..

دلم یه لحظه خندیدن میخواد فقط که زمان ُ نگهداره ُ یادم بره باید از قهقهه های ِ بی خیالــی

تـرسیـــــد ُ برای خندیدن باید لبا رو بست ُ نذاری روزگار دندونت ُ بشمــاره درســت

شبیه اسب ِ پیشکـشی ؛ شاید خنـده هامون پیشکـش ِ دردامون شده ُ زندگی با همینا خوش ِ .

زندگی خیلی احمقه ؛ باور کنید !


تاریخ : سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 | 11:21 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مــــــردم مـــــــردم . . .

میـم ِ اول رو مـَ  ؛ دال ِ اول رو د ُ ..

میم ِ سوم رو مـُ ؛ دال ِ دوم رو د َ بخوانیــد ..

خسته ام این روزها مثل ِ مُردن های پی در پی .. 

یکـــی باید باشد که خستگی هایم را در کند !
تاریخ : چهارشنبه 26 فروردین 1394 | 18:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تصور کنی مُردی ؛ هیچی برات خوشایند نیست یعنی اونطوری که باید نیست ..

بعد روی دیوار ِ قبرت خط بکشی مثل ِ یه زندانـی در انتظار ِ آزادی ..

روزای ِ رفته رو بیخیال بشی ُ خط بکشی ؛ بکشی ؛ بکشی تا قیامـت .. !


تاریخ : یکشنبه 9 فروردین 1394 | 20:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دلـم جـا مـونده تـوی ِ صـدات . . 

صـدام کنی ُ بی خبر از دلـم بمیـرم !


تاریخ : شنبه 8 فروردین 1394 | 20:20 | نویسنده : آینور .... | نظرات
هیچوقت هیچ آدمی معنی ِ خنده ها و گریه های ِ آدمای ِ دیگه رو نمی فهمه ..

هیچوقت آدما اونطوری که هستند به چشم نمیاند ..

وقتی خنده هات تلخ بشه شبیه دلقکا میشی همه با خنده هات میخندند !

دیگه کسی خنده هات ُ مزه مزه نمیکنه که ببینه تلخ ِ یا شیرین ؛ حتــــــــــــا

کسی نمی فهمه که این تلخی از شوری ِ زیاده شاید . .  : )


تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 14:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات
خونه تکانی ِ این روزا هوائی میکنه آدم ُ برای نقل مکــان !

مثلا ً یه جابجـائی ِ کوچیک ..

از این طرف ِ آغوشت برم اون طرفـش .. 


تاریخ : دوشنبه 18 اسفند 1393 | 16:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات


     لبـــــم ُ بـذارم روی ِ لبــت ُ 

        دیگــــــــــــ ه 

   نفــــــــس نکشـــــــــــم !


تاریخ : سه شنبه 12 اسفند 1393 | 10:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حـال ِ من خــوبــ ه مثـل ِ ایران بعــد ِ مشــروطــــ ه . .

مثـل ِ ژاپـــن بعــد ِ بمـب ِ اتـــــم . .

مثـل ِ یـوســف در تــ ه ِ یـک چــــــاه . . 

مـثـل ِ مـوســـی تــوی سبــد در نیــــــل . .

مثـــل ِ هیتـــــلر بعـــد ِ تبعیـــدش . .

مثـل ِ قـابیــل بعـــد ِ کشتـــن ِ هــــــــابیــــــــــل . . 

مثــــل ِ شیطـــان قبـــل ِ رانـــده شــدن !


مـن چقـد خـوبم !


پ.ن : شیطان وقتی رانده شد تازه فهمید چقد حالش بهتر شده , حالا میتونست 

برای شصت هزار سال عبادت با آدم رقابت کنه ُ ثابت کنه خیلی بیشتــــــــــــر

از اشرف مخلوقات خدا رو دوست داشته ! ( برای همین قبل رانده شدن حالش

چیزی نبود که بعد مطرودی حس کرد ! )
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | 14:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مـن هنـوزم شبیـــ ه ِ آدمـای ِ قـرون ُ وُســـطام .. 

هنـوز مـنم به همیـن سـادگـــی !

خـــدا رو چــ ه دیـــدی شـــایـــد یـ ه روز مسـافـر ِ زمـان ِ تــو شــــدم .


تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 21:54 | نویسنده : آینور .... | نظرات


             گـم شـدم تـوی خـودم و اصـن حوصلـ ه ی ِ پیـدا شـدن نـدارم ..


تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 21:16 | نویسنده : آینور .... | نظرات
   

      انقــدر ایـن روزا درگیـــر ِ فــرار از ســــرنـــوشتـــــم کــ ه 


        خــــدا هــــم دلـــش ســــوخـت ُ گـفتـــــ               صبـر کـن از ســـر نـوشــــتم ...


تاریخ : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 10:17 | نویسنده : آینور .... | نظرات
نمیشه هیچوقت برای دلت مادری کنی ..

انقد تحت ِ هر شرائطی خودت رو کم کردی ؛ له کردی ؛ رد شدی از خودت که دیگه ...

حوصله نداری برای این یذره دل وقت بذاری .. 

انگار تنها قربانی ِ روزگار ِ آدما دلشــــون ِ .. 

بـایـد یکـم بـیشتر مـراقبـش باشـم , دلــم دارهــــ میمـیـرهـــ !

پ.ن : مـن هیچـوقـت پـرسـتار ِ خـوبـی نبـودم .


تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 11:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 173 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...